DoThis:
	a = a + 1
	text x*24,y*10,str$(a)
	x = x + 1
	if x > 9 then x = 0 : y = y + 1
	if a < 100 then goto DoThis